Umowa uczestnictwa w wycieczce autokarowej
[podst.-USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz.U. 2004r., nr 23, poz.2268]

 • 1. W cenę biletu wliczono koszty: przejazdu autokarem, biletów wstępów, obsługi organizacyjnej i przewodnickiej. Cena biletu nie obejmuje: posiłków i ubezpieczenia NNW.
 • 2. Organizator powiadomi stołówkę Sanatorium o potrzebie przygotowania posiłków i odpowiedniego prowiantu.
 • 3. Jeśli Kupujący odstąpi od Umowy otrzyma zwrot wpłaty w wysokości nie mniejszej niż:
  • 100% - gdy zgłoszenie rezygnacji nastąpi nie później niż 72 godz.
  • 25% - gdy zgłoszenie rezygnacji nastąpi w terminie krótszym niż 72 godz.
  - przed rozpoczęciem imprezy (z wyjątkiem przypadku, gdy Kupujący wskaże osobę, która przejmie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy). Rezygnacje należy zgłaszać telefonicznie: tel. 41 378 10 71; lub tel.kom. 501 672290.
 • 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe dotyczące uczestnika wycieczki, który oddali się od grupy bez uprzedniego powiadomienia pilota.
 • 5. Miejsce w autokarze należy zajmować przed wyznaczoną na bilecie godziną odjazdu - za skutki spóźnień uczestników Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca wniesionych wpłat.
 • 6. Wykupienie biletu jest jednoznaczne z zawarciem umowy na w/w warunkach.
 • 7. Zmiana warunków umowy wymaga pisemnej zgody stron.
 • 8. Organizator posiada wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr 6/04 i Gwarancję Ubezpieczeniową nr 03.472.275 wydaną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (na kwotę: 4500,00 €) w zakresie wymaganym Ustawą.
 • 9. Wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy należy zgłosić Organizatorowi niezwłocznie - nie później niż 30 dni od zakończenia imprezy.

TERMS AND CONDITION
[[based on the Act of Tourist Services adopted on 29.08.1997 (homogeneous text - J.L. 2004, No 223, item 2268 with later changes )]

 • 1.The price includes: coach transportation, entrance fees and a tourist guide. Meals and travel insurance are not included in the price.
 • 2.The organizer informs the restaurant of a health resort of the need of preparing provisions.
 • 3. In case of cancellation of the booking, the customer receives a refund of payment amounting not less than:
  • 100% - In case of cancellation made not later than 72 hours
  • 25% - In case of cancellation made later than 72 hours
  - before the beginning of the tour. Cancellations should be made by phone: 41 378 10 71; or mobile: 501 672290.
 • 4. If -during the tour- the participant leaves the group without reporting to the guide, the organizer is not responsible for any accidents.
 • 5.The customer must come to the meeting point before the departure time. If the customer is late, the organizer does not refund any payments.
 • 6. Buying the ticket means making an agreement on these terms and conditions.
 • 7. Conditions can be changed only if written agreement is made by both sides.
 • 8. The organizer is registered in the Central Register of Permissions (number 6/04) and has guarantee of insurance No. 03.472.275 issued by AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (in the amount of: € 4,500.00)
 • 9.Every customer is entitled to make a complaint if the service is not provided or when it is unsatisfactory. Complaints must be made immediately - not later than 30 days after the end of the tour.

Jeśli masz pytania napisz na trampbusko@gmail.com lub zadzwoń: tel kom. +48 501 672 290

Copyright © 2003-2018 by Agencja Turystyczna Tramp, Busko Zdrój. Wszelkie prawa zastrzeżone.